Aktuality
11.05.2020

Najdete v něm spoustu užitečných informací a rad pro Vaše zdraví nebo soutěže o hodnotné ceny.

 

Magazín si můžete prohlédnout v přiloženém odkazu nebo si ho ZDARMA vyzvedněte v naší lékárně.11.05.2020

I v květnu můžete v naší lékárně využít aktuální akční nabídku Alphega.

 

Nabídku naleznete v přiloženém odkazu: http://www.alphega-lekarna.cz/akcni-nabidka.Přijímáme
V naší lékárně můžete platit následujícími šeky a těmito platebními kartami.
PLATEBNÍ KARTY
visa visa electron maestro mastercard contactless
TICKET POUKÁZKY
Ticket Compliments Dárkový, Ticket Multi, Ticket Medica, Ticket Service Ticket Compliments Dárkový Ticket Multi
Ticket Medica Ticket Service

Galery Beta

Všeobecná pravidla pro používání Klientské karty


Všeobecná pravidla pro používání Klientské karty lékárny U zlatého lva v Dobrušce - dále jen "Všeobecná pravidla") platná od 1.1.2015.


Klientská karta lékárny U zlatého lva – dále jen „Klientská karta“ (poskytovatel lékárenské péče: PharmDr. Jan Hendrych; sídlo firmy: Náměstí F. L. Věka 18, Dobruška 518 01; IČO: 48615994; nestátní zdravotnické zařízení registrované OÚ v Rychnově n. Kn. pod čj. R 118/93 ze dne 3.12.1993 - dále jen „poskytovatel“) umožňuje stálým zákazníkům lékárny využívat nadstandardních výhod.

 1. Klientská karta svého držitele k ničemu nezavazuje, je jen na Vás, zda a kdy budete jejích výhod využívat.
 2. Podmínky používání Klientské karty určuje poskytovatel ve Všeobecných pravidlech. Při jejich změně nebo doplnění toto vždy oznámí na svých webových stránkách www.lekarnadobruska.cz nebo formou tištěného oznámení ve veřejných prostorách lékárny. Změny a doplňky jsou platné od okamžiku jejich zveřejnění.
 3. Klientskou kartu může získat kterákoliv fyzická osoba starší 18-ti let, která souhlasí s Všeobecnými pravidly.
 4. Každá osoba může získat pouze 1 Klientskou kartu.
 5. Klientská karta je přenosná, tzn. výhody plynoucí z jejího používání může využívat třeba celá rodina.
 6. Klientská karta může být žadateli o Klientskou kartu vydána pouze osobně v lékárně po seznámení se s Všeobecnými pravidly a udělení souhlasu s nimi, vyplnění žádosti o vydání karty a vyslovení dobrovolného souhlasu se zpracováním osobních údajů žadatele.
 7. Držitel karty je povinen aktualizovat své osobní údaje, pokud dojde během používání klientské karty k jejich změně. Učiní tak písemně vyplněním formuláře osobně v lékárně.
 8. Výhody Klientské karty může zákazník po jejím vydání čerpat až od příštího nákupu.
 9. Čerpání výhod Klientské karty je podmíněno vlastnictvím plastové karty, která byla zákazníkovi vydána po splnění podmínek z bodu 6 tohoto dokumentu.
 10. Platnost některých výhod může být poskytovatelem časově omezena.
 11. Vyplácení výhod v hotovosti není přípustné.
 12. Počet nasbíraných bodů zjistí držitel Klientské karty dotazem na zaměstnance lékárny.
 13. Držitel karty není oprávněn žádat náhradu nebo dosud neuplatněné výhody po ukončení používání Klientských karet poskytovatelem.
 14. Klientskou kartu nelze z technických důvodů uplatnit při nákupu obuvi.
 15. V případě ztráty, poškození nebo odcizení karty může zákazník požádat o vydání nové karty. Toto může být poskytovatelem zpoplatněno (náklady na vydání nové Klientské karty činí 30 Kč).
 16. Poskytovatel neodpovídá za neoprávněné použití Klientské karty a výhod s tím spojených jinou osobou než je držitel karty nebo osoba, které to umožní on sám.
 17. Klientská karta může být držiteli odebrána bez nároku na náhradu, pokud je používána v rozporu s všeobecnými pravidly.
 18. Reklamaci na poskytnutí výhod Klientské karty je možné učinit pouze písemně (na poštovní nebo e-mailovou adresu lékárny) do 30 dnů od vzniku reklamované skutečnosti. Zákazníkem uplatněná reklamace nemá odkladný účinek ve vztahu k zaplacení vyúčtovaného zboží. V případě, že poskytovatel po prověření uzná zákazníkovu reklamaci, bude tato skutečnost promítnuta pří následujícím nákupu zboží či služeb.
 19. Poskytovatel je oprávněn držiteli Klientské karty zasílat poštou, e-mailem nebo formou SMS informace obchodního charakteru, pokud je shledá podstatnými nebo zajímavými. Zasílání obchodních sdělení je možné kdykoliv odmítnout.
 20. Nedílnou součástí Všeobecných pravidel jsou níže připojená Pravidla ochrany osobních údajů držitelů Klientských karet.
 21. V případě změny poskytovatele lékárenské péče v lékárně U zlatého lva v Dobrušce přechází veškerá práva a povinnosti původního poskytovatele PharmDr. Jana Hendrycha na poskytovatele nového, a to včetně souhlasu zákazníků se zpracováním osobních údajů. Zákazníci budou o této skutečnosti předem informováni na www.lekarnadobruska.cz nebo formou tištěného oznámení ve veřejných prostorách lékárny. Zároveň je zákazník oprávněn v případě nesouhlasu s tímto přechodem ukončit používání Klientské karty.


Pravidla ochrany osobních údajů držitelů Klientských karet


Zákazník svým podpisem na žádosti o vydání Klientské karty výslovně uděluje poskytovateli souhlas, aby jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění zpracovával jeho osobní údaje uvedené v žádosti o vydání Klientské karty. Jedná se o osobní údaje v rozsahu: rodné číslo, jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon a další osobní údaje, které zákazník vědomě a dobrovolně poskytl poskytovateli při obchodním styku, především všechny informace získané používáním Klientské karty. Zpracováváním osobních údajů se rozumí jejich získávání, shromažďování, uchovávání a ukládání na nosiče informací chráněné proti neoprávněnému přístupu třetích osob, zpřístupňování zaměstnancům lékárny a vyhodnocování pro marketingové účely.


Všechny osobní údaje budou použity v souladu s platnou legislativou pouze za účelem vytvoření databáze zákazníků, poskytování služeb a nabídky produktů osobě, která souhlas poskytla.


Zpracováním osobních údajů může poskytovatel pověřit třetí osobu, která je povinna dodržovat platnou legislativu a již nepodléhá dalšímu souhlasu držitele Klientské karty.


Držitel Klientské karty uděluje souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu používání Klientských karet poskytovatelem a po jeho skončení nebo po ukončení používání Klientské karty jejím držitelem na dobu nezbytnou pro vypořádání vztahů vyplývajících z ukončení používání Klientské karty.


Držitel Klientské karty může svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv bez udání důvodu písemně odvolat (odvolání musí být doručeno na poštovní nebo e-mailovou adresu lékárny). Tím zároveň ztratí možnost dalšího využívání Klientské karty a jejích výhod.


Stáhnout registrační formulář